Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Toepassingsgebied
  Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling van goederen en/of diensten van onze vennootschap. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van de voorwaarden die voorkomen op documenten uitgaande van de koper voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met deze verkoopsvoorwaarden. Dergelijke aankoopvoorwaarden uitgaande van de koper, of andere afwijkende voorwaarden kunnen slechts gelden na uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke aanvaarding door EURO VENDING CONTRACTOR.
 2. Offerten
  Al onze offerten zijn geldig gedurende een termijn van 30 kalenderdagen, behoudens anders vermeld, en zijn zonder enige verbintenis.
  De bestellingen worden door ons of door onze vertegenwoordigers aangenomen, vrijblijvend zowel voor de prijs als voor de leveringstijd. De door EURO VENDING CONTRACTOR vooropgestelde leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieve titel en kunnen in geen geval als een verplichting beschouwd worden. Een eventuele vertraging in de uitvoering ten gevolge van overmacht, kan EURO VENDING CONTRACTOR nooit verplichten tot schadeloosstelling, noch oorzaak van weigering van de bestelling uitmaken.
 3. Risico
  De verzendingen geschieden franco, vanaf 150€, op de voor ons voordeligste manier maar op risico van de bestemmeling. Voor sneller vervoer vallen bijkomende kosten ten laste van de klanten. Deelleveringen zijn toegelaten. Erkende fouten in de levering leiden enkel tot vervanging. De koper draagt alle verlies- en vernietigingsrisico’s van de geleverde koopwaar.
 4. Bezwaren
  Twee werkdagen na de verzending der goederen wordt er geen enkele klacht meer aanvaard. Terugzending van koopwaren mag slechts geschieden mits ons voorafgaand geschreven akkoord, hetwelk steeds veronderstelt terugkeer der goederen franco onze zaak, en vervanging van door dezelfde hoeveelheid en hoedanigheid te versturen op kosten van onze klant. Betwisting nopens de rekeningen van EURO VENDING CONTRACTOR moeten, op straffe van verval, gedaan worden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.
 5. Levering
  Elke bestelling is bindend voor de koper. Bij afbestelling kan EURO VENDING CONTRACTOR een schadevergoeding eisen van 20 % op het totaal der bestelde koopwaren.
 6. Oorspronkelijke verpakking
  De koper kleinhandelaar is verplicht alle door ons in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele, van ons afkomstige detailverpakking, zonder enige verandering of beschadiging daaraan.
 7. Publiciteitsmateriaal
  Alle publiciteitsmateriaal van gelijk welke aard blijven in onze eigendom. Zij worden aan onze klanten slechts in bruikleen gegeven en moeten op onze aanvraag teruggegeven worden.
 8. Eigendomsvoorbehoud voor toestellen in huur, terbeschikkingstelling en verkoop
  EURO VENDING CONTRACTOR behoud zich de eigendom voor, en ongeacht de consensus over de modaliteiten van de verkoop, zal deze eigendom pas worden overgedragen, op het ogenblik dat de integraliteit van de koopsom en van zijn eventuele toebehoren, door EURO VENDING CONTRACTOR ontvangen zal zijn. De eventuele levering van de verkochte zaak houdt geen afstand van dit eigendomsvoorbehoud in. De koper verbindt er zich toe op de eerste vraag van EURO VENDING CONTRACTOR, op de verkochte goederen deze gegevens aan te brengen welke hen identificeerbaar maken en/of de eigendom van EURO VENDING CONTRACTOR bevestigen. De koper zal zich verzetten tegen iedere daad van derden die het eigendomsrecht van EURO VENDING CONTRACTOR zou kunnen schaden. De koper zal bovendien iedere handeling of onthouding verzaken die dit eigendomsrecht in het gedrang zou kunnen brengen, en zal EURO VENDING CONTRACTOR onmiddellijk informeren omtrent iedere aantasting of mogelijke aantasting van diens eigendomsrecht. De koper zal aansprakelijk zijn voor iedere die voortvloeit uit het niet of niet nauwkeurig eerbiedigen van huidig beding. EURO VENDING CONTRACTOR zal het recht hebben aan dit eigendomsvoorbehoud alle mogelijke publiciteit te verlenen, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige vergoeding voor eventuele gevolgen in hoofde van de koper van een dusdanige publiciteit.
 9. Betaling
  Behoudens andersluidend beding zijn de betalingsvoorwaarden als volgt: de betaling gebeurt contant en zonder disconto bij de levering. Al de facturen, alsook deze welke nog niet vervallen zijn, zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van niet-betaling van de vorige. Ingeval van aanvraag tot gerechtelijk akkoord, staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld -, overdracht van een handelsfonds, sluiting van een handelsfonds, bij vereffening van de koper of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, worden alle facturen, zelf niet vervallen, betreffende de geleverde koopwaar onmiddellijk opeisbaar. EURO VENDING CONTRACTOR behoudt zich in dit geval tevens het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de koper bij aangetekende brief zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. EURO VENDING CONTRACTOR behoudt zich het recht voor de voorwerpen aan te rekenen naarmate hun levering, ook al is deze levering gedeeltelijk. Zij kan geen schadeloosheid tot gevolg hebben. De goederen blijven eigendom van t EURO VENDING CONTRACTOR tot hun volledige betaling.
 10. Niet-betaling
  Elke niet contant betaalde factuur doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar lopen vanaf de vervaldatum. Na verloop van 1 maand wordt het factuurbedrag bij niet betaling verhoogd met een forfait van 10% met een minimumbedrag van 65 € en met de inningkosten. Deze schadevergoeding kan niet verminderd worden. Zij dekt het door de verkoopster opgelopen tijdverlies, de kosten van briefwisseling, de verplaatsingskosten, de stoornis in haar bedrijf en honoraria.
 11. Invorderingskosten
  Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg zullen ten laste van de koper worden gelegd en ten opzichte van deze laatste verhaald worden.
 12. Toepasselijkheid verkoopsvoorwaarden
  Het in ontvangst nemen van onze leveringen beduidt de onvoorwaardelijke aanvaarding van de hier vernoemde verkoopsvoorwaarden en de verbintenis er zich aan te houden.
  Het feit dat wij in vorige gevallen geen gebruik zouden gemaakt hebben van onze rechten vermeld in deze verkoopsvoorwaarden, mag in geen geval als een afstand onzerzijds aanzien worden.
 13. Rechtskeuze
  Alle geschillen in verband met deze facturen of contacten vallen onder de bevoegdheid van en zullen beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Brussel.
Ons nieuw adres: Lodderstraat 14w, 2880 Bornem +32 473 85 28 20 | +32 3 430 71 80